About Us

  ประวัติความเป็นมาของบริษัท ดูดีพ จำกัด

 • บริษัท ดูดีพ จำกัด เริ่มจัดตั้งขึ้นในปี 2561 จากการรวมตัวของกลุ่มนักศึกษาและอาจารย์ วิทยาลัยนวัตกรรม

  ดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต การรวมตัวกันของนักศึกษาและอาจารย์นั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากแนวคิดในการจัดทำโครงการส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี จากการใช้เวลาว่างระหว่างเรียนในการเรียนรู้เสริ่มสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการนำไปประกอบวิชาชีพ กลุ่มนักศึกษาเริ่มเรียนรู้จากการรับงานในการพัฒนาระบบ อาทิ เช่น โครงการพัฒนาระบบสื่อการสอนแบบบริหารการเรียน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตำรวจระบบงานเว็บพอร์ทัล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์หลักสูตรนิติศาสตร์ และโครงการปรับปรุงระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • 2 ปีก่อนการจัดตั้งบริษัท กลุ่มนักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดตั้งธุรกิจ Startup เนื่องจากหลาย

  องค์กรเริ่มเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการจัดตั้งธุรกิจ Startup ให้แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ด้วยการจัดโครงการประกวดแข่งขัน กลุ่มนักศึกษาจึงมีความสนใจเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ “Startup Thailand League” ซึ่งจัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการ “True Incube Young Tech Startup” ซึ่งจัดโดยบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น และ โครงการ “GSB Smart Startup” ซึ่งจัดโดยธนาคารออมสิน จากการคิดค้นธุรกิจนวัตกรรมดิจิทัลเข้าร่วมเสนอในโครงการต่างๆก็พบว่ากลุ่มนักศึกษามีความสนใจในการที่จะประกอบธุรกิจ Startup กันอย่างจริงจัง ทำให้กลุ่มอาจารย์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาสนใจเข้าร่วม
 • หลังจากเริ่มก่อตั้งบริษัท การดำเนินการพัฒนาผลงานสำหรับธุรกิจนวัตกรรมเริ่มต้นก็ยังไม่เกิดเป็นรูปประธรรมที่

  ชัดเจน ส่งผลให้ช่วงระยะเวลา 1 ปีแรกของการจัดตั้งบริษัทไม่มีผลประกอบการใดเกิดขึ้น จนกระทั้งได้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด ภายใต้โครงการพัฒนาระบบ HINO Connect ระบบบริหารจัดการข้อมูล GPS และการรายงานคุณภาพด้านความประหยัดและปลอดภัยในการขับขี่เพื่อ ปี 2562-2563 ต่อมาได้มีความร่วมมือกับฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) ได้รับการว่าจ้างในโครงการสำหรับงาน จ้างจัดทำชุดควบคุมอุปกรณ์ปลายทาง เพื่อนำมาใช้งานภายในบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ผลงาน Dodeep